جراحی بینی

عمل لوزه

لوزه ها توده هایی از بافت لنفاوی هستند و تنها در گلو وجود دارند. علاوه بر این، یک بافت لنفاوی به نام آدنوئید (لوزه سوم) در تنگنای حفره بینی وجود دارد. به کمک آن ها ، بدن از تأثیرات خارجی محافظت می شود. عمل لوزه یک روش معمول برای درمان عفونت و التهاب در این […]

read more »
Call Now Button